AT
top of page

תקנון שובר מתנה

סקיניז - הכיסאות המתקפלים הדקים בעולם

1. SKINNYZ המפעילה את אתר www.skinnyz.co.il (להלן: "SKINNYZ" או "החברה" או                                                             , לפי העניין), מנפיקה שובר הנחה ו/או שובר מתנה (להלן: "השובר" או "שובר מתנה", לפי העניין) המאפשרים למחזיק בהם לקבל הנחה בעת רכישת מוצרים באתר.

2. שובר הנחה / שובר מתנה

2.1. השובר מזכה את המחזיק בו, עד לגובה הסכום הנקוב בו. (להלן: "ערכו הנקוב").

2.2. הכמות המקסימלית של שוברים לשימוש ברכישה ובעסקה אחת היא שובר אחד (למען הסר ספק, לא ניתן להשתמש במספר שוברים ברכישה אחת).

2.3. רכישת שובר מתנה על ידי הלקוח תתאפשר באמצעות אמצעי תשלום אחד בלבד ולא ניתן יהיה לרכושו במספר אמצעי תשלום בעסקה אחת.

2.4. "אמצעי תשלום" - שיק, כרטיס אשראי (כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1986) העברה בנקאית, PAYPAL ומזומן. שובר המתנה יכובד במהלך תקופת תוקפו כל עוד קיימת בו יתרה שטרם נוצלה.

2.5. תוקפו של שובר המתנה הוא שלוש שנים (3) מיום טעינת השובר או מיום רכישת השובר. לאחר מועד זה, השובר לא יכובד ולא יוחלף. 

2.6. מדיניות החזרת מוצר שנרכש באמצעות שובר מתנה הינה כדלקמן – החזרת מוצר כאמור תתאפשר לא יאוחר מ- 14 ימים ממועד רכישתו ובלבד שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש והכל בכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. ההחזר יבוצע באמצעות הנפקת שובר זיכוי בהתאם למדיניות SKINNYZ ויחולו על שוברי הזיכוי כאמור הוראות הדין, לפי העניין.

3. כללי

3.1. השובר אינו ניתן להמרה למזומנים או להחזרה ולא ניתן לבצע שימוש בסכום חלקי מערכו הנקוב של השובר.

3.2. במקרה של גניבה / אובדן / השחתת השובר, מחזיק השובר לא יפוצה ודין גניבת השובר ו/או אבדן השובר ו/או השחתת השובר כדין אבדן מזומנים. מבלי לגרוע מהאמור, SKINNYZ שומרת לעצמה את הזכות, להחליף שובר שהושחת בשובר חלופי, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

3.3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר שובר המתנה, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

3.4. שובר מתנה שעל פי החלטת SKINNYZ ושיקול דעתה הבלעדי הושג במרמה ו/או הינו מזויף ו/או פגום באופן שלא ניתן לשימוש, לא יכובד.

3.5. SKINNYZ רשאית בכל עת להפסיק את הפצת השוברים או לשנות את התנאים לגבי השוברים באופן שבו שינוי התנאים יחול על שוברי מתנה שיירכשו לאחר מועד השינוי.

3.6. תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין רוכש השובר מתנה ובין SKINNYZ.

3.7. התקנון יימצא לעיון באתר האינטרנט של SKINNYZ.

3.8. תקנון זה יהא ניתן לשינוי לפי שיקול דעתה הבלעדי של SKINNYZ, אולם שום שינוי לא ירע את תנאיהם של מחזיקי השוברים שנרכשו לפני השינוי.

3.9. השוברים אינם כרטיס חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986. כל אדם המחזיק בשובר מתנה מצהיר בעצם ההחזקה כי הוא מסכים לאמור לעיל.

3.10. במקרה של תביעה מקום השיפוט הבלעדי הינו בתחום השיפוט של בתי המשפט בעיר תל אביב יפו.

bottom of page